Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Meer regenwater dat opeens met bakken uit de hemel valt, hogere temperaturen en het aantal diersoorten en verschillende planten daalt. Daar willen we op Lage Weide ook iets aan doen. Om de wereld, de regio Utrecht en ons bedrijventerrein leefbaar te houden. Dit zijn onze aandachtspunten:

 • Geen overstromingen van fietspaden en bedrijfspanden, maar nuttig gebruik van regenwater.
 • Binnen en buiten het bedrijf voldoende koelte zodat mensen en machines kunnen blijven functioneren.
 • Voor een aantrekkelijke werkomgeving en om het ecologisch evenwicht te bewaren.

Ambities

We zetten ons met onze Green Deal Lage Weide partners samen in voor een aantrekkelijk, groen en biodivers bedrijventerrein dat bestand is tegen de optredende klimaatveranderingen met als resultaat in 2025 en 2030:

 • Afname wateroverlast: doelstelling te bepalen op basis van huidige situatieschets
 • Afname hittestress: doelstelling te bepalen op basis van 0-meting in 2023
 • Verhoging van de biodiversiteit: 10% meer flora & faunameldingen in 2025 en 20% meer in 2030 t.o.v. 2021; 10 % Toename soortgroepen in 2025 en 20% meer in 2030 t.o.v. 2021; 10% Toename soorten in 2025 en 20% meer in 2030 t.o.v. 2021.
 • Verbetering van het imago van Lage Weide met 10% in 2025 en 20% in 2030 t.o.v. 2021

Hoe pakken we dat aan?

We hebben een flink pakket aan maatregelen samengesteld om concrete resultaten te kunnen boeken. Een paar voorbeelden:

 • We zorgen ervoor dat het water beter wordt opgevangen. Bij wegonderhoud kiezen we bijvoorbeeld voor halfverharding in plaats van asfalt.
 • We promoten groene daken en andere maatregelen bij vastgoedeigenaren, en we helpen ze hierbij met raad en daad.
 • We planten 400 bomen en passen het maaibeleid aan. Van biljartlaken naar hooiland.

Meer weten of meteen meedoen?

De eerste stap is contact opnemen met Roeland Tameling van ILW Parkmanagement Lage Weide. Hij is bereikbaar via 06-17453490 en roelandtameling@lageweide.nl. Onze organisatie werkt samen met onder meer het Hoogheemraadschap, Gemeente en Provincie Utrecht, IVN en andere relevante partijen. Professionele partners met gedeelde ambities en heel veel relevante kennis waar Lage Weide van kan profiteren. Samen kijken we graag naar maatwerkoplossingen waar nodig en een collectieve aanpak waar het kan.

Behaalde resultaten 2021

 • Energiebesparing gestimuleerd in samenwerking met ECUB, Groenpand en gemeente Utrecht

 • Formeren Bereikbaarheidsalliantie A2 om duurzame mobiliteit van werknemers op Lage Weide te stimuleren

 • Onderzoek in kader van het REDUCES-project naar Circulair ondernemen

Goede voornemens 2022

 • Met de kopgroep vergroening wordt een klankbord van ondernemers geformeerd om de programmalijn klimaatadaptatie in de Green Deal verder in te vullen. Organisatie van diverse (inspiratie) bijeenkomsten

 • Samen met gemeente Utrecht, provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden , ECUB en anderen werken we aan het opstellen van de Green Deal Lage Weide

Werken aan een toekomstbestendig en vitaal Lage Weide