Mobiliteits projecten tijdlijn De Wetering – Haarrijn

Werkagenda korte termijn

Duurzaam mobiliteitsbeleid bij werkgevers
Samenwerking met Goedopweg
 • Uitvoering van scans en workshops, stimuleren van het thuiswerken, afstemming van werktijden op piekbelasting (verruiming van kantoortijden om ‘achter de file aan te rijden’), fietsstimulering.
Aanpak onveilige verkeerssituaties en verbeteren doorstroming
Snelheid gemotoriseerd verkeer verlagen
 • Het benadrukken van de snelheidslimiet door middel van (ludieke) snelheidsborden en/of optische versmallingen.
Goede bewegwijzering aanbrengen
 • Het aanbrengen van goede bewegwijzering naar publieke functies (ziekenhuis, winkels, horeca) om zoekverkeer te beperken en een rustiger wegbeeld te creëren.
Voorrangssignalering
 • Het aanbrengen van voorrangssignalering bij alle uitritten van bedrijven om in- en uitvoegend autoverkeer attent te maken op kruisend (langzaam) verkeer.
Fietsstimulering en verbeteren van (sociale) veiligheid voor de fietser
Deelfietsensysteem
 • Het in stand houden van het huidige succesvolle deelfietsensysteem op De Wetering-Haarrijn.
Zichtbaarheid fietspaden verbeteren
 • Het verbeteren van de zichtbaarheid van fietspaden, door fietsoversteken en kruispunten rood te markeren.
Locatie specifieke maatregelen voor fietsveiligheid
 • Het plaatsen van haaientanden op de kruising Soestwetering/Nieuwewetering. Het aanbrengen van fietssuggestiestroken op de Jazzsingel/Terwijdesingel. Het aanbrengen van voorrangssignalering op de Proostwetering.
Opwaardering fietspadverlichting
 • Fietspaden voorzien van verlichting t.b.v. (sociale) veiligheid, in het bijzonder op de Proostwetering.
Bewegwijzering
 • Aanbrengen van uitnodigende bewegwijzering op gehele bedrijvenpark.
Aantrekkelijk openbaar vervoer
Maatregelen voor sociale veiligheid
 • Het plaatsen van bushokjes bij haltes en aanbrengen verlichting bij haltes en op looproutes.
Minimaal behoud van huidige kwaliteit van OV-busvervoer na corona
 • In 2021 is er onder de werkgevers en werknemers op De Wetering-Haarrijn onderzoek gedaan naar noodzakelijke verbeteringen aan het openbaar vervoer. Wegens corona is er bij de overheid tot aan 2022 geen ruimte om het openbaar vervoer uit te breiden. Het minimaal in stand houden van de huidige dienstregeling zorgt in ieder geval voor het op peil houden van het aanbod.

Werkagenda middellange termijn

Duurzaam mobiliteitsbeleid bij werkgevers
Samenwerking met Goedopweg
 • Uitvoering van scans en workshops, stimuleren van het thuiswerken, afstemming van werktijden op piekbelasting (verruiming van kantoortijden om ‘achter de file aan te rijden’), fietsstimulering.
Gedragscampagne voor veiligheid
Verbeteren doorstroming
Dynamische route verwijzing op De Wetering-Haarrijn afhankelijk van capaciteit.
 • Een dynamische route verwijzing geeft aan wat de actuele wachttijden zijn bij de A2 op- en afritten. Verkeer kan zo voor die oprit kiezen waar de wachttijd het kortst is.
Fietsstimulering en verbeteren van (sociale) veiligheid voor de fietser
 • De infrastructuur en de (sociale) veiligheid dient op orde te zijn. Dit bevat de verlichting en onderhoud, maar ook de realisatie van de missing links.
 • Extra fietsoversteken realiseren
  Er zijn weinig oversteeklocaties voor fietsers. Hierdoor is het voor fietsers onaantrekkelijk en/of onmogelijk om over te steken en blijven zij tegen de rijrichting in rijden op het fietspad. Bij de uitritten van bedrijven kan dit tot gevaarlijke situaties leiden doordat bestuurders in auto’s, busjes en vrachtwagens deze spookfietsers niet verwachten en/of niet opmerken. Het realiseren van extra oversteekplekken met goede markering kan dit verhelpen. Deze oversteeklocaties zijn gewenst ter hoogte van de perceelsaansluitingen aan de oostzijde van de Proostwetering, circa om de 200 meter.
 • Locatie specifieke maatregelen voor fietsveiligheid
  Het aanbrengen van infrastructurele maatregelen en/of waarschuwingstekens op de Heldinnenlaan. Het opheffen van parkeerplaatsen en het aanbrengen van bebording en markering op de Terwijdesingel. Het maken van een aansluiting van Middenwetering op Soestwetering, zodat alle fietsers op één plek de Soestwetering oversteken. Het aanbrengen van fietsvoorzieningen (fietsstroken of fietspaden) op de Woudwetering, zodat het fietsverkeer een eigen plek krijgt op de weg.
 • Simuleringscampagnes om mensen meer op de fiets te krijgen. Het potentieel hiervoor is groot. Binnen een half uur reistijd met fiets en/of openbaar vervoer is een gebied bereikbaar gebied waarbinnen minstens 50% van de autoritten vandaan komen.
Aanpassing van de dienstregelen voor aantrekkelijk openbaar vervoer
 • Optimaliseren dienstregeling overdag op werkdagen: verhogen frequentie lijnen (in ieder geval 11, 48 en 73), inzet van een grote bus voor lijn 11, aanpassen van enkele routes, bustijden beter laten aansluiten op werktijden werknemers.
 • Optimaliseren dienstregeling buiten kantoortijden en weekend: meer bussen vroege ochtend, late avond en weekend
 • Aanpassen of uitbreiden aansluitingen en verbindingen, o.a. Zuilen-Noord en Mijdrecht/Wilnis/Vinkenveen
 • Betere aansluiting op vertrek- en aankomsttijden stations Leidse Rijn, Terwijde en Maarssen
 • Toevoegen extra haltes in de dienstregeling, onder andere bij The Wall en op de Proostwetering
Onderzoeken van de mogelijkheden voor een shuttle-dienst
 • Onderzoeken van de mogelijkheden voor diverse shuttle-diensten als aanvulling op het openbaar vervoer, namelijk Utrecht Centraal en De Wetering-Haarrijn, tussen een centrale aan de rand gelegen bewaakte parkeerplaats en het bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn, en tussen station Leidsche Rijn, via FNV/Oracle, via de lange Hertogswetering en Proostwetering tot aan het einde van de Heldinnenlaan.
Uitvoeren aanvullend onderzoek
 • Ruimtelijk verzorgingsgebied van De Wetering-Haarrijn. Het verkrijgen van meer inzicht in vervoersstromen, waar medewerkers en bezoekers op De Wetering-Haarrijn vandaan komen en hoe zij nu reizen. Op basis daarvan kan inzichtelijk gemaakt worden hoe groot het ruimtelijk verzorgingsgebied is van De Wetering-Haarrijn, voor welke delen van dit verzorgingsgebied het openbaar vervoer noodzakelijk of mogelijk is en hoe dit geoptimaliseerd zou kunnen worden.
 • reisgedrag van bezoekers van De Wetering-Haarrijn. De huidige enquête is uitgevoerd onder werknemers, maar diverse bedrijven op het terrein hebben ook te maken met (grote aantallen) bezoekers. De wensen of ervaringen van deze groep zijn nog niet voldoende in beeld op dit moment.

Werkagenda lange termijn

Uitbreiding hoofdfietsnetwerk
 • Uitbreiding van het hoofdfietsnetwerk met een nieuwe (noord-zuid) fietsroute over de A2 tussen park De Binnenhof en Lage Weide en/of een nieuwe brug of tunnel (nog te onderzoeken) over de A2 ter hoogte van de kruising Soestwetering – Terwijdesingel – Stadsbaantunnel.
Aanpak onveilige verkeerssituaties en verbeteren doorstroming
Extra opstelstrook Rijpwetering
 • Extra opstelstrook realiseren op Rijpwetering zodat motorverkeer beter kan doorstromen. Nu is er geen opstelruimte voor de verschillende rijrichtingen, waardoor de doorstroming op drukke momenten stagneert.
OV-bereikbaarheid en tevredenheid
 • Aanleg aparte busbanen, zodat bussen voorrang kunnen krijgen in het verkeer.
Leidsche Rijntunnel
 • Indien het veiligheidsniveau in de tunnel kan worden verbeterd, dan kan het tunnelregime worden versoepeld.
 • Toepassen van Hoofdrijbaandoseerinstallantie (HDI). Het plaatsen van ‘verkeerslichten’ op de A2 kan de tunnelproblematiek verminderen (maar niet oplossen).

Gerealiseerd