Zienswijze door ILW ingediend ten aanzien van vergunningaanvraag coffeeshop Elektronweg

Op 24 augustus is door de gemeente Utrecht wederom een vergunningaanvraag gepubliceerd met betrekking tot het realiseren van een coffeeshop op Lage Weide, namelijk aan de Elektronweg 38. Onderstaand is de zienswijze opgenomen die namens Ondernemersvereniging ILW is ingediend ten aanzien van deze vergunningaanvraag.

 

Zienswijze ILW ten aanzien van de vergunningaanvraag coffeeshop Elektronweg

Geachte heer/mevrouw, 

Onlangs vernamen wij, dat de gemeente alsnog overweegt vergunning te verlenen voor een coffeeshop aan de Elektronweg. Bij ons op Lage Weide, waar 18.000 mensen uit Utrecht en omgeving werken. Wij verzoeken u, net als bij de vorige vergunningaanvraag in 2022, om deze vergunning NIET te verlenen en ook het bestemmingsplan hiervoor niet te wijzigen. De belangrijkste wijziging in de vergunningaanvraag betreft de genomen maatregelen om de verkeersdruk in de avondspits te beperken. Voor ons is dat niet de essentie van onze bezwaren en aan die bezwaren wordt niet of in ieder geval onvoldoende tegemoetgekomen. Daarom vatten we onze argumenten nog eens samen:

 

  1. Toename sociale onveiligheid voor medewerkers en anderen in de omgeving

 

Toonaangevende bedrijven zoals HEMA, FonQ en Picnic werken deels 24/7, met shifts die bijna altijd starten/eindigen buiten spitstijden. We stimuleren hun medewerkers (vaak studenten en jongeren) om zoveel mogelijk op de fiets naar het werk te komen. Ook de (jonge) bezoekers van de boulderhal, een van de buren van de beoogde coffeeshop locatie komen vaak met de fiets. Een groot deel van deze fietsers maakt gebruik van de route via de Elektronweg: een belangrijke toegangspoort voor inwoners van Utrecht naar Lage Weide. De veiligheid en aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein– die per definitie niet is ingericht op particuliere verkoop – wordt verder aangetast door het direct gebruik van softdrugs en een onveilige sfeer. Mede vanwege de beperkte sociale controle op het bedrijventerrein in de (late) avonduren.

 

  1. Verkeersonveiligheid voor fietsers en andere weggebruikers: nog meer autoverkeer van coffeeshop klanten

 

Verschillende werkgevers op Lage Weide mogen hun bedrijf niet uitbreiden, omdat de gemeente bang is voor een verkeer aantrekkend effect. We zijn daarom verbaasd dat het plan voor een ‘drive in coffeeshop’ niet direct van tafel is geveegd. Die regel geldt nog steeds en gaat niet alleen om spitsuren. Ons bezwaar is namelijk niet primair gericht op het issue ‘filevorming’, maar vooral op de grotere kans op ongelukken door verkeer naar en van de coffeeshop. De meeste ongelukken vinden namelijk plaats in de eerste vijf minuten van de autorit en binnen vijf kilometer van de woonplaats. Het business concept van de coffeeshop is ook om zoveel mogelijk auto’s met klanten ontvangen. Hoe zich dit verhoudt tot het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ is ons volstrekt onduidelijk. Wel is helder, dat de coffeeshop leidt tot een toename van (gevaarlijke) verkeersbewegingen in een nu al kwetsbaar gebied. We hebben al meer dan genoeg (dodelijke) fietsongelukken gehad op ons bedrijventerrein en zetten ons juist in, om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit initiatief staat daar volledig haaks op. Het feit, dat de coffeeshop tijdens spitsuren gesloten is, doet daar niets aan af. Juist vanwege de genoemde werktijden van warehousemedewerkers en andere professionals. Die hebben op Lage Weide letterlijk geen 9 tot 5 mentaliteit.

 

  1. Toenemende criminaliteit: van overlast via ondermijning tot ripdeals om de hoek

 

We twijfelen niet aan de intenties van de ondernemers die het initiatief voor een coffeeshop hebben genomen. Maar we weten uit ervaringen elders in het land, dat zo’n coffeeshop niet alleen zorgt voor verloedering van de openbare ruimte, maar ook voor meer criminele bezigheden in de buurt. Een coffeeshop in een omgeving met relatief weinig sociale controle vormt de voedingsbodem voor activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen. Al was het maar, omdat de aanvoer van cannabis nog steeds illegaal is. Om als coffeeshophouders te weten of je tussenhandelaren kunt vertrouwen is mensenkennis én ervaring in het vak nodig. En dit laatste hebben de initiatiefnemers naar eigen zeggen niet.

De afgelopen jaren hebben we gezamenlijk actief geïnvesteerd in het verbeteren van de veiligheid op ons bedrijventerrein. Letterlijk met tijd en geld van onze ondernemers. Die inspanningen worden hiermee zwaar gefrustreerd. Het bedrijventerrein wordt hiermee minder aantrekkelijk voor werknemers en investeerders, maar vormt zo een voedingsbodem voor ondermijnende activiteiten en andere criminaliteit.

Daarnaast zijn nog aanvullende argumenten tegen de vestiging van een coffeeshop op deze locatie te geven:

  • ‘Geen coffeeshops in woonstraten’: op nog geen 200 meter wordt wooncomplex Bellevue gerealiseerd
  • Een coffeeshop mag niet in de omgeving van een school gevestigd worden. Mag een coffeeshop zomaar in de buurt van een boulderhal met als doelgroep kinderen (6+) en jongeren?
  • De eerder geschetste bezoekersaantallen maken geen business case. Dus ofwel er is meer verkeer dan geschetst, ofwel er zijn niet-gedoogde inkomstenbronnen.
  • Er is nu al een tekort aan gemeentelijke handhaving en politiesurveillance op Lage Weide en dus doen beide partijen geen toezeggingen over meer structurele inzet voor controles in het gebied rondom de coffeeshop. Er wordt zogezegd alleen gereageerd op meldingen. Dat is wat ons betreft niet afdoende om een bijdrage te leveren aan de (gevoelens van) veiligheid.
  • Het gaat dan nu nog niet om een bestemmingsplanwijziging, maar de vestiging van een coffeeshop past natuurlijk totaal niet in het bestemmingsplan voor Lage Weide.

 

Kortom: we hebben de afgelopen jaren (onder andere met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) samen veel geïnvesteerd in een gezonder, veiliger en beter bereikbaar bedrijventerrein. Die investering kunnen en willen we niet weggooien ten behoeve van een plan dat indruist tegen het bestemmingsplan voor Lage Weide, de veiligheid in allerlei opzichten verslechtert en de vitaliteit van ons bedrijventerrein bedreigt.

Qua proces frustreert het overigens ook dat wij en onze ondernemers in 2022 tijd en moeite hebben geïnvesteerd in een zienswijze, waarop geen formele, inhoudelijke reactie gekomen is, door intrekking van de eerste vergunningaanvraag. Diezelfde zienswijze is echter door aanvrager wél benut om een tweede aanvraag aan te scherpen.

We hebben in het wijkbericht van de gemeente gelezen, dat u positief staat tegenover de aanvraag. Gezien de bovenstaande argumenten en de grotendeels ongewijzigde aanvraag verbaast ons dat zeer. We rekenen er dan ook op dat u gehoor zult geven aan onze oproep, maar zullen ook juridische stappen nemen als dat niet het geval is.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van ILW en de directie van Parkmanagement Lage Weide,

 

Jan Willem de Jong,

Voorzitter ILW