Vacatures RvC Parkmanagement Lage Weide

Recent heeft Industrievereniging Lage Weide (ILW) de Governance vernieuwd, waaronder de statuten en reglementen. Als gevolg daarvan zijn ook de statuten van de verbonden Werkstichting vernieuwd en zijn nieuwe reglementen opgesteld. Onderdeel van het vernieuwingsproces is de aanpassing van de bemensing in het bestuur van ILW en van die van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Werkstichting, in lijn met de kaders die statutair zijn vastgelegd. De taken van de RvC, alsmede zijn werkwijze zijn neergelegd in de statuten van Werkstichting Lage Weide, het Profiel Raad van Commissarissen en in het Reglement Raad van Commissarissen.

 

De or­ga­ni­sa­tie
Werkstichting Lage Weide (verder: “Werkstichting”) is een stichting opgericht in 2018 op initiatief van ILW. ILW is een vereniging van bedrijven op Lage Weide die kennis en ervaring bundelt zodat gezamenlijke doelstellingen bereikt worden op het gebied van de thema’s Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid, Community & Veiligheid en Duurzaamheid. De werkstichting is een compacte maatschappelijke organisatie, geleid door een directeur-bestuurder en heeft momenteel 5 medewerkers. De Werkstichting heeft geen winstoogmerk en wordt voornamelijk bekostigd via belastingen en subsidies.

De Werkstichting heeft tot doel om in nauwe samenwerking met ILW:

 • de belangen te behartigen van de op Lage Weide gevestigde bedrijven en ondernemers;
 • de op Lage Weide gevestigde bedrijven en ondernemers collectief te ondersteunen;
 • het ondernemingsklimaat op Lage Weide te verbeteren, bevorderen, ondersteunen en faciliteren en daarmee bij te dragen aan gezond stedelijk leven in Utrecht.

 

De functies van de RvC

 • Werk­ge­vers­func­tie: de RvC benoemt en ontslaat de directeur-bestuurder, be­oor­deelt het func­ti­o­ne­ren van de directeur-bestuurder en stelt de ar­beids­voor­waar­den vast.
 • Toe­zicht­func­tie: de RvC houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en ziet toe op de re­a­li­sa­tie van de stra­te­gi­sche doel­stel­lin­gen. Tevens is aan de RvC de goed­keu­ring voorbehouden van enkele be­lang­rij­ke on­der­wer­pen, zoals aan­ge­ge­ven in de statuten en het di­rec­tie­re­gle­ment.
 • Advies- en klank­bord­func­tie: de RvC geeft gevraagd en on­ge­vraagd advies en adviseert in ieder geval de directeur-be­stuur­der bij om­vang­rij­ke en be­lang­rij­ke stra­te­gi­sche en ope­ra­ti­o­ne­le be­slis­sin­gen.
 • Am­bas­sa­deurs­rol: de RvC vervult zowel naar ILW en de bedrijven die geen lid zijn van ILW als naar externe partijen een am­bas­sa­deurs­rol door als be­lan­gen­be­har­ti­ger voor Lage Weide op te treden.

 

Omvang en samenstelling van de RvC

 • De RvC bestaat uit drie onafhankelijke, natuurlijke personen, waarvan één voorzitter.
 • Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vierjaar en kan eenmaal herbenoemd worden.
 • De nieuw aan te stellen leden van de RvC dienen geen fundamenteel andere visie te hebben op de gekozen strategie van ILW en met name de maatschappelijke functie van de stichting te onderschrijven.
 • De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het ILW-bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
 • De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij specifieke deskundigheid heeft over de diverse aspecten betrekking hebbende op – een beoordeling van de realisatie van – het stichtingsdoel. Dit betekent dat de RvC – al dan niet verspreid over de verschillende commissarissen – in ieder geval beschikt over:
  • bedrijfseconomische kennis en kunde;
  • maatschappelijk en/of politiek relevant netwerk;
  • kennis en kunde van ondernemerschap;
  • ervaring met ge­sub­si­di­eer­de or­ga­ni­sa­ties;
  • affiniteit met gebiedsontwikkeling, specifiek van Utrecht en/of Lage Weide;
  • kennis van en ervaring met sociaal beleid en HRM-issues, zoals arbeidsverhoudingen, beloning en corporate governance.

 

Generieke kwaliteiten individuele commissarissen

 • Iedere commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elke commissaris beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de RvC.
 • Iedere commissaris dient het vermogen te hebben om op vruchtbare en efficiënte wijze met de collega’s van gedachten te kunnen wisselen.
 • Iedere commissaris heeft managementervaring/eindverantwoordelijkheid (gehad).
 • Commissarissen zijn onafhankelijk, hetgeen betekent dat zij:
  • in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming geen werknemer, bestuurder of een belangrijke zakelijke relatie van een van de gevestigde bedrijven op Lage Weide is geweest; bij twijfel wordt een en ander ter beoordeling aan de RvC voorgelegd;
  • geen persoonlijke financiële vergoeding van de Werkstichting ontvangt, anders dan de vacatievergoeding die conform de vigerende statuten wordt ontvangen;
  • overeenkomstig de vigerende statuten van de stichting commissaris kunnen zijn.
 • Het aantal commissariaten van een commissaris is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt in beginsel dan ook niet meer dan vijf, waarbij een voorzitterschap dubbel telt.
 • Iedere commissaris heeft voldoende tijd om de taak naar behoren uit te voeren.

 

Specifieke kwaliteiten van de overige leden van de RvC

 • Lid profiel Financiën: Ten minste één lid van de RvC is een financieel specialist met relevante kennis van en ervaring met de financiële administratie en financiële verslaggevingsproces van ondernemingen en/of maatschappelijke entiteiten.
 • Lid profiel Bedrijfsleven: Ten minste één lid van de RvC heeft kennis en ervaring als directeur of ondernemer, met inbegrip van Personeel en Organisatie en de HR-cyclus.


Diversiteit in de RvC

We streven naar een evenwichtige samenstelling van de RvC voor wat betreft leeftijd, man/vrouw-verhouding en herkomst.

 

Wie zoeken we?

Voor de Raad van Commissarissen zijn we op zoek naar twee leden, een met het profiel Financiën en een met het profiel Ondernemer. De bedoeling is dat een lid benoemd wordt per augustus/september en het andere lid per oktober november van dit jaar.

 

Honorering

Voor het bijwonen van vergaderingen en alle overige met het lidmaatschap van de RvC verband houdende activiteiten wordt aan de leden van de RvC een vacatievergoeding verleend van € 3.000,– bruto per jaar, BTW vrijgesteld. Met dit bedrag worden alle gemaakte individuele onkosten verondersteld te zijn gedekt. Voor de leden van de RvC is door de organisatie een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 

Vragen of belangstelling?

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, mevrouw Rookmaker: 06-51 23 88 75.

Uw sollicitatie met cv en motivatie graag voor 15 mei a.s. richten aan mevrouw M. Rookmaker, voorzitter RvC, rvc@lageweide.nl