Update aanpak Niels Bohrweg

Naar aanleiding van het dodelijke ongeluk op de Niels Bohrweg, enkele maanden geleden, heeft de Gemeente Utrecht in overleg met ILW, Fietsersbond en op de achtergrond ook Goedopweg onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid voor fietsers op deze plek te verbeteren. Basis hiervoor was het onderzoek en de aanbevelingen die we al in februari 2022 hebben gedaan. Omdat we niet tevreden waren met de aanpak die de gemeente in eerste instantie van plan was hebben we vervolgoverleg gevoerd. Dat heeft het volgende opgeleverd: 

  • De gemeente heeft ons laten weten dat ze op de Niels Bohrweg bij het onderhoud in 2023 een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen meenemen.  
  • We hebben afgesproken dat ze nog kijken wat ze op korte termijn kunnen doen aan het kruispunt Niels Bohrweg-Maarssenbroeksedijk. De fietsersbond heeft daarvoor een aantal suggesties meegegeven; op het witte vlak een rammelstrook aanbrengen om te zorgen dat automobilisten de bocht daar minder afsnijden. Mogelijk helpt een ‘druppel’ om de bocht vanaf de Maarsenbroeksedijk richting atoomweg en vice versa optisch te verkleinen. 
  • Daarnaast onderzoeken we samen of een fietsdoorsteek tegenover de uitrit van het MBO te maken is zodat fietsers de Kantonnaleweg kunnen gebruiken.  


Voor de Niels Bohrweg heeft de gemeente iemand gevraagd die aan de slag gaat met de genoemde maatregelen. Er wordt momenteel een nieuwe aannemer gezocht.
 

  • Voor de aanpak van het kruispunt op iets langere termijn maatregelen is de gemeente nu met de wegbeheerder in gesprek over de scope van het onderhoud en zal een projectleider moeten uitzoeken wat ze aanvullend op het werk van de wegbeheerder kunnen doen. We willen de snelheid op het kruispunt afremmen. De fietsersbond stelt voor om hierbij ook te kijken naar het zuidelijk fietspad invoegend op de Niels Bohrweg zodat fietsers rugdekking hebben, denk aan een afritje vanaf het trottoir voor fietsers vanaf het MBO en aanpassen afscheiding voor afslaand verkeer tussen zuidelijk fietspad en Niels Bohrweg ten behoeve van een vloeiendere oversteek van en naar Maarssenbroeksedijk.  


De hiervoor genoemde projectleider gaat uitzoeken wat ze in het onderhoud mee kunnen nemen. Hierover blijven we in gesprek. We verwachten daarom aan het eind van het jaar duidelijkheid te hebben wat de gemeente in dat kader concreet gaat doen. 
 

Daarnaast hebben we aangegeven behoefte te hebben aan concrete afspraken over de aanpak van verschillende andere plekken op ons bedrijventerrein. Ook als een bepaalde aanpak nog iets verder in de tijd is. De gemeente begrijpt deze wens en wil hieraan meewerken. 

Meer weten? Bel of mail Roeland Tameling via 06-17453490 / roelandtameling@lageweide.nl