Uitnodiging ALV Industrievereniging Lage Weide 8 april

Geachte leden,

We nodigen u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering:

vrijdag 8 april a.s.

16.00 tot 17.00 uur.

Flow Building, Reactorweg 47 op Lage Weide

Aansluitend netwerkborrel.

Bij eerdere gelegenheden hebben we u geïnformeerd over de noodzaak om de governance van Industrie-vereniging Lage Weide (ILW) en Parkmanagement Lage Weide aan te passen. Het bestuur van ILW, de Raad van Commissarissen van Parkmanagement en de interim directeur-bestuurder van Parkmanagement hebben hierover de afgelopen periode meermalen met elkaar over gesproken.

We hebben vastgesteld dat het belangrijk is dat de statuten van Parkmanagement Lage Weide worden aangepast (dit zal na de ALV geëffectueerd worden). Daarnaast heeft het ILW-bestuur een voorstel geformuleerd voor wijziging van de statuten van de vereniging en is afgesproken dat we in 2022 in een aantal stappen het bestuur van ILW volledig gaan vernieuwen. In de ALV stellen we het rooster van aftreden vast, daarnaast worden een aantal nieuwe bestuursleden voorgedragen voor benoeming in 2022.

Onderaan deze pagina treft u de agenda en de bijbehorende stukken.

Uw aanwezigheid bij deze belangrijke vergadering is zeer gewenst. We zien u ook graag bij de netwerkborrel die aansluitend plaatsvindt.

Met vrien­de­lij­ke groet,

Jos van Rooijen, Voor­zit­ter ILW

Gert Cazemier, interim directeur-be­stuur­der PMLW

Algemene Ledenvergadering Industrie-Vereniging Lage Weide

Datum: Vrijdag 8 april 2022
Plaats: Flow Building, Reactorweg 47 op Lage Weide
Tijd: 16.00 – 17.00 uur, aansluitend netwerkborrel

AGENDA 

 1. Opening en vaststellen agenda – vaststellen
 2. Verslag d.d. 2 december 2021 – ter vaststelling
  Verslag d.d. 2 december 2021 (bijlage 1)
 3. Stand van zaken activiteiten
 4. Statutenwijzigingen:
  Oplegnotitie (bijlage 2) – Ter besluitvorming
  Industrie-vereniging Lage Weide (bijlage 3a) – Ter besluitvorming
  Parkmanagement Lage Weide (bijlage 4) – Ter kennisgeving
 5. Vernieuwing bestuur ILW 2022
  Profiel bestuur (bijlage 5) – Ter besluitvorming
  Rooster aftreden bestuursleden en voordracht en nieuwe bestuursleden (bijlage 6) – Ter besluitvorming
 6. Rondvraag
 7. Sluiting