Omgevingsvergunning coffeeshop verleend – formeel bezwaar ILW

De gemeente Utrecht heeft besloten om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen aan het realiseren van een coffeeshop in een bestaande werkplaats aan de Elektronweg 38. Dit ondanks de zienswijzen die eerder door ILW en ondernemers zijn ingediend. Om die reden heeft ILW dan ook een formeel en juridisch ondersteund bezwaar opgesteld.

Bezwaar maken

De gemeente heeft het besluit tot vergunningverlening op 1 december genomen, zie hier het besluit omgevingsvergunning.

Tegen dit besluit kun je bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager.

Dit kan online via www.utrecht.nl/bezwaar.

Als je schriftelijk bezwaar wil maken per brief, dan kun je jouw bezwaarschrift sturen naar het College van burgemeester en wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.

In het bezwaarschrift staat in elk geval:

  • Jouw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer
  • de omschrijving en het kenmerk van het besluit
  • de reden van jouw bezwaar

Kijk voor meer informatie op officiële bekendmakingen.

Bezwaar vanuit ILW

ILW heeft met juridische ondersteuning, een formeel bezwaar opgesteld. Dit bezwaar delen wij met ondernemers die hier gebruik van willen maken. Neem daarvoor vóór 12 januari (is deadline indiening bezwaar) contact op met Richard Hartkamp via richardhartkamp@lageweide.nl.

Mocht het bezwaar onverhoopt niet tot resultaat leiden dient de aanvrager aanvullend een horeca-exploitatievergunning aan te vragen. Ook hier valt bezwaar tegen aan te tekenen, of kunnen juridische stappen worden ondernomen.