Aanpassing maaibeleid op Lage Weide

De gemeente Utrecht en de beheerafdeling (BOR stadsbedrijven) bekijkt in samenwerking met wijkonderhoud ieder jaar vanuit meerjarenplannen of er veranderingen doorgevoerd kunnen worden ten aanzien van het beheer van de openbare ruimte. Ecologisch(er) maaien is er één van en staat hoog op de agenda.

Van 2019 tot en met 2021 zijn er al diverse locatie op Lage Weide omgevormd tot een ander maairegiem. Denk hierbij aan het omvormen van ‘normaal frequent maaien’ tot ‘hooiland maaien’ van 1 of 2 keer per jaar. Ook zijn er zelfs stukken omgevormd tot ‘ruigte’. Dit betekent dat er meerdere jaren niet gemaaid wordt, met grotere biodiversiteit als gevolg.

De middenbermen worden dit jaar omgevormd daar waar het verantwoord kan. Dit kan niet op alle locaties in verband met de beheerbaarheid en met name veiligheid. Vooral de overzichtelijkheid voor het verkeer is hierbij een belangrijke overweging.  

Maar op de plekken waar het wel kan, is de komende jaren dus een verandering waar te nemen vanaf de Lageweidseslag. Uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld de kruisingen van wegen. Om de verkeersveiligheid op die plekken te waarborgen zal daar nog steeds frequent gemaaid worden.