Machtiging benodigd bij verbouwing of renovatie

Bij een renovatie, verbouwing of na-isolatie van een gebouw hebben eigenaren te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet beschermt planten en dieren die belangrijk zijn voor het in stand houden van de natuur en een gezonde leefomgeving. Dit zijn ook dieren die vaak in en rondom gebouwen leven, zoals de gierzwaluw, de huismus en vleermuizen. De Omgevingswet verbiedt om de dieren te doden en om hun verblijfplaatsen onbruikbaar te maken. Om de werkzaamheden aan het gebouw te mogen uitvoeren, is een omgevingsvergunning flora- en fauna- activiteit nodig. Voor die vergunning dient een ecologisch onderzoek gedaan te worden, waarin staat welke soorten er voorkomen en welke maatregelen er getroffen worden om de diersoort zo min mogelijk te verstoren en welke nieuwe verblijfplaatsen gemaakt worden. Dit onderzoek en de aanvraag van de vergunning is een tijdrovende procedure.

In 2016 heeft Utrecht een oplossing bedacht voor dit probleem voor woningeigenaren, het Soortenmanagementplan (SMP). Omdat het werken onder het SMP steeds beter georganiseerd kan worden, de dieren er beter van worden en de bouw en verduurzaming versneld kan worden hebben wij op 2 april jl. besloten om het SMP uit te breiden en ook voor overige gebouwen zoals bedrijfspanden een werkwijze op te stellen.

 

Machtiging Aanvragen voor alle overige Gebouwen en vve’s

Voor alle overige gebouwen en werkzaamheden binnen de gemeente die niet onder de woningcategorieën vallen, is een machtiging vereist. Deze machtiging functioneert als een soort vergunning en kan worden aangevraagd via het omgevingsloketloket van de gemeente. Na het invullen van de benodigde gegevens op de website, wordt in de meeste gevallen (90%) direct een document met spelregels gegenereerd. In de overige gevallen (10%) is maatwerk nodig, waarbij een ecoloog van de gemeente contact zal opnemen. Het naleven van deze spelregels is essentieel voor het verkrijgen van de machtiging. Het aanvraagsysteem is echter nog in ontwikkeling en het kan tot twee jaar duren voordat dit volledig operationeel is. We zullen hiervoor een proces inrichten en binnen 2 jaar een voorstel schrijven om zo te komen tot kostendekkende leges. We verwachten veel via een gestandaardiseerde aanpak te doen waardoor de inzet en leges beperkt blijft.

Lees voor meer informatie de raadsbrief.