Spoorvervoer op Lage Weide

Strukton Rail Short Line ziet potentie om het railemplacement op Lage Weide nieuw leven in te blazen. Het afgelopen halfjaar is er onderzoek gedaan naar de hoeveelheid lading die op Lage Weide per spoor vervoerd kan worden. Strukton Rail Short Line is als infrabeheerder opdrachtgever van dit onderzoek geweest. De hoofdvraag die centraal stond was: “Hoeveel wagons kunnen op industriegebied Lage Weide per spoor vervoerd worden op korte termijn vanuit bedrijven op Lage Weide en op lange termijn vanuit Lage Weide én provincie Utrecht?”

Onderzoeksopzet

Strukton Rail Short Line heeft de business case ‘Revitalisatie Railterminal Lage Weide’ in drie werkpakketten onderscheiden:

  1. Aanbod van lading
  2. Terminal operator
  3. Beheer railemplacement

Het onderzoek richtte zich op werkpakket 1.

Allereerst is onderzocht welke fysieke product-kenmerken en welke transportkenmerken van invloed zijn op de geschiktheid van lading voor spoorvervoer. Vervolgens zijn de trends en ontwikkelingen in kaart gebracht welke van invloed zijn op het realiseren van een modal shift. Met deze informatie kon de hoeveelheid spoorvervoerlading vanuit de grootste bedrijven op Lage Weide berekend worden op basis van enquêtes. Vervolgens is ook de totale hoeveelheid lading binnen Lage Weide afzonderlijk en binnen provincie Utrecht berekend. Deze resultaten zijn met elkaar vergeleken, geëxtrapoleerd naar 2027 én vergeleken met de hoeveelheid verhandelde lading van een andere railterminal.

Onderzoeksresultaten

Het belangrijkste resultaat is dat er potentie voor spoorvervoer is gebleken. Dit blijkt uit het aantal trends en ontwikkelingen die een modal shift interessant maken, de getoonde interesse vanuit de geënquêteerde bedrijven en de hoeveelheid wagons die op korte termijn per spoor vervoerd kunnen worden. Helaas is de verhouding invoer/uitvoer erg scheef gebleken in het onderzoek. Dit maakt het niet mogelijk om op korte termijn een treindienst op te zetten. Hiervoor zijn volgens een spoorvervoerder namelijk drie bedieningen per week nodig met twaalf wagons invoer en twaalf wagons uitvoer pér bediening. Op lange termijn (2027) blijkt dit wel mogelijk te zijn, maar deze berekening is dusdanig theoretisch, dat Strukton zich hier niet aan kan binden. Uit de vergelijking met een andere railterminal werd duidelijk dat provincie Utrecht als afzetgebied op de lange termijn kan voldoen voor railterminal Lage Weide. Tot slot is een bij-conclusie dat de respondenten van de enquête nauwelijks gecontaineriseerd vervoer hebben. Dit maakt containeroverslag van weg naar spoor minder interessant.

Vervolg

Aan Strukton Rail Short Line is geadviseerd vervolgonderzoek te doen naar het verkrijgen van uitvoerstromen per spoor om op korte termijn een eerste treindienst op te kunnen zetten. Verder is vervolgonderzoek nodig naar alternatieven van een containerterminal, bijvoorbeeld een railport. Bij een railport vindt overslag plaats tussen weg, water en spoor en is er geen focus op containers, maar op alle mogelijke laadeenheden. Ook de werkbaarheid van het trailers-on-train concept verdient vervolgonderzoek vanwege de hoeveelheid trailers op Lage Weide. Strukton Rail Short Line is tevreden over de uitkomst van het onderzoek en mikt op december 2022 voor het rijden van de eerste trein.

Het onderzoek is uitgevoerd door Sem van der Mei, van Strukton Rail Short Line. Hij is bereikbaar via sem.vandermei@strukton.com of 06 1191 4617. Het hele rapport is te lezen via: OPENBAAR – Revitalisatie Railterminal Lage Weide – Strukton Rail Short Line