Neem deel aan de Bereikbaarheidsalliantie A2

Werk mee aan de verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerrein Lage Weide

Beste werkgever,

Parkmanagement Lage Weide en Goedopweg werken aan de opzet van de Bereikbaarheidsalliantie A2. We zoeken momenteel werkgevers en bedrijven die willen participeren in deze alliantie.

In de Bereikbaarheidsalliantie A2 verenigen werkgevers, bedrijven(verenigingen) en de parkmanagementorganisaties van de bedrijventerreinen De Wetering-Haarrijn en Lage Weide zich, om de overstap te maken naar andere en duurzame vormen van mobiliteit. Doel is om de bereikbaarheid van de beide terreinen flink te verbeteren. Doel is ook om vanuit de werkgeversalliantie bij de overheden in te zetten op extra investeringen in de beide gebieden. Daarvoor is al een bestuurlijk overleg met de diverse overheden in het leven geroepen, waarbij ook plaats is voor enthousiaste bedrijven uit de Bereikbaarheidsalliantie A2.

Het is belangrijk dat voldoende werkgevers meedoen in de alliantie om de mobiliteit echt te veranderen en verduurzamen en om dus ook bij overheden investeringen voor elkaar te krijgen.

Doe daarom mee en geef je steun aan dit initiatief, mail Mariëlle Wieman via mariellewieman@lageweide.nl 

of download eerst de samenvatting van onze goede voornemens:  p210510a.werkgevers en mobiliteit.versie 10 mei 21

Achtergrondinformatie

Door de corona-crisis zijn de meeste dagelijkse files en verkeersproblemen een stuk minder problematisch geworden. Na de corona-crisis zal het fileleed weer snel op het oude niveau zijn, als we de huidige positieve effecten niet proberen vast te houden. Voor De Wetering-Haarrijn en Lage Weide betekent dit de terugkeer naar een dagelijks verkeersinfarct tussen 16.00 en 18.00 uur. Werkgevers hebben de sleutel in handen om de doorstroming op de terreinen op orde te houden, ook tijdens de spitsen. Maar dat vraagt ook investeringen van de publieke sector om maatregelen op het gebied van doorstroming, verbindingen en veiligheid te realiseren.

Een nieuw dagelijks verkeersinfarct kan voorkomen worden als 5.000 werknemers in de spits niet met de auto reizen, maar met de fiets of het openbaar vervoer, of buiten de spits reizen. Voor de terreinen gezamenlijk gaat het dan om 20% van de in totaal 25.000 werknemers. Dit is een haalbare doelstelling, want het potentieel op de beide terreinen blijkt nog veel hoger op basis van de reisgegevens van werknemers. 

In de Bereikbaarheidsalliantie A2 gaan werkgevers samenwerken om deze doelstelling van 5.000 ‘anders reizende’ werknemers over de komende 5 jaar te halen. Daarbij krijgen ze ondersteuning vanuit Goedopweg en Parkmanagement Lage Weide, onder andere in de vorm van een mobiliteitsscan en ondersteuning bij de implementatie van maatregelen. Het veranderen en verduurzamen van mobiliteit en daarmee het verbeteren van de bereikbaarheid, levert werkgevers veel op. Het kan een kostenbesparing zijn, het is goed voor de bedrijfseconomische activiteiten en voor de waarde van het vastgoed. En voor sommige bedrijven draagt het ook bij aan CO2-doelstellingen in het kader van de Klimaatwet.

Maar de bal ligt niet alleen bij de werkgever. Ook de overheid realiseert zich dat. Goedopweg en Parkmanagement Lage Weide zetten daarom hard in op gerichte investeringen in de infrastructuur door de overheid. Investeringen in knelpunten, nieuwe (fiets-)verbindingen en verkeersveiligheid. Daarvoor is al een bestuurlijk overleg met de diverse overheden in het leven geroepen, waarbij ook plaats is voor enthousiaste bedrijven uit de Bereikbaarheidsalliantie A2. 

De gezamenlijke inzet en acties van alle werkgevers binnen de Bereikbaarheidsalliantie A2 zijn wel een voorwaarde om investeringen door de overheid voor elkaar te krijgen. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk bedrijven op De Wetering-Haarrijn actief meedoen aan de Bereikbaarheidsalliantie A2. Alleen dan kunnen we voor de werkgevers en bij de overheid resultaten boeken.

Meer informatie:

Kijk op 

lageweide.nl/bereikbaarheid/

lageweide.nl/bereikbaarheid/mobiliteits-projecten/

of neem contact op met Roeland Tameling via 06-17453490  / roelandtameling@lageweide.nl