Uitbreiding bouwmogelijkheden bedrijven Lage Weide

Op basis van het huidige bestemmingsplan zijn er de laatste jaren beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven op Lage Weide geweest. Om extra uitbreiding mogelijk te maken heeft het college van B&W beleidsregels vastgesteld om ruimte te bieden en tegelijkertijd de doorstroming van verkeer in en om Lage Weide te waarborgen.

 

Situatie tot nu toe

Op grond van het geldende bestemmingsplan voor Lage Weide is de uitbreidingsruimte voor bedrijven beperkt. Deze beperking is het gevolg van de zware belasting van de auto-infrastructuur, die tijdens de spitsen leidt tot congestie op belangrijke ontsluitingswegen. De bij recht toegestane planologische uitbreidingsruimte voor bedrijven is 10%. Daar bovenop was voor heel Lage Weide nog 170.000 m2 bvo extra uitbreidingsruimte beschikbaar (te vergunnen via een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid). Dit getal komt voort uit verkeerskundig onderzoek, dat destijds bij het opstellen van het bestemmingsplan Lage Weide is gedaan, waarin kengetallen zijn gekoppeld aan oppervlakte bedrijfsruimte.

Deze extra, binnenplanse ruimte van 170.000 m2 bvo is inmiddels echter opgesoupeerd. Om toch tegemoet te kunnen komen aan de uitbreidingsbehoefte van bedrijven heeft het college van B&W op 9 mei 2023 besloten om te onderzoeken of er extra, buitenplanse uitbreidingsruimte geboden kan worden zonder de autobereikbaarheid substantieel te verslechteren.

 

Ruimte bieden

Om de buitenplanse afwijkingsmogelijkheid zorgvuldig en transparant te kunnen toepassen, is het gewenst hiervoor eenduidige criteria te formuleren. Deze criteria worden gebruikt om de beleidsvrijheid van het college om wel of geen afwijking van het bestemmingsplan toe te staan, in te vullen. Dit maakt de individuele afweging per geval helder en meetbaar. Deze criteria worden geformuleerd in een zogeheten beleidsregel.

Beoogd effect van deze beleidsregels is het college de mogelijkheid te bieden om extra uitbreiding op Lage Weide toe te kunnen staan, zonder significant negatieve invloed op de doorstroming van het autoverkeer in en om Lage Weide.

Bekijk voor meer informatie het voorstel aan het college van B&W, of de exacte beleidsregel op lokaleregelgeving.overheid.nl

 

Alle bedrijven die de afgelopen periode een afwijzing hebben ontvangen op hun bouwaanvraag krijgen een brief over de nieuwe mogelijkheden voor het creëren van extra uitbreidingsruimte.