Maatregelen verkeersveiligheid Niels Bohrweg

De gemeente neemt maatregelen om de verkeersveiligheid op de Niels Bohrweg te verbeteren. Dit staat beschreven in de raadsbrief als gevolg van de schriftelijke vragen die in december 2021 zijn gesteld. 

In december 2021 heeft de gemeente opdracht gegeven voor een externe analyse van de verkeersveiligheid op de Niels Bohrweg. Deze analyse is opgesteld met medewerking van parkmanagement Lage Weide, bewoners en de Fietsersbond afdeling Utrecht. Uit de  analyse blijken er risico’s voor de verkeersveiligheid van fietsers. Zo kruist fietsverkeer met gemotoriseerd verkeer op de kruispunten met de Maarssenbroeksedijk en Rutherfordweg en wordt de snelheid van het andere verkeer niet geremd door de inrichting. Op Lage Weide is ook een grote hoeveelheid zwaar verkeer, wat meer risico met zich meebrengt. Nabij de kruising met de Maarssenbroeksedijk heeft het MBO Utrecht een vestiging aan de Niels Bohrweg, wat de behoefte aan een veilige fietsverbinding vergroot. De Niels Bohrweg heeft een verbindende functie tussen de toekomstige regionale doorfietsroutes van Dam tot Dom (naar Amsterdam) en de toekomstige doorfietsroute naar Houten. Vanwege deze toekomstige doorfietsroutes verwacht de gemeente dat het aantal fietsers toeneemt.

De gemeente wil de verkeersveiligheid op de Niels Bohrweg verbeteren door een mix van maatregelen. Op korte termijn worden er tijdelijke ’smileyborden’ opgehangen om de snelheid te verlagen, en waar nodig repareert de gemeente de verlichting en wordt groen gesnoeid. Daarnaast werkt de gemeente samen met parkmanagement Lage Weide en de Fietsersbond verder aan het ontwerp van de volgende structurele maatregelen uit de externe analyse: het verbeteren van de fietsoversteken van de kruispunten Maarssenbroeksedijk en Rutherfordweg, het verbeteren van de zichtbaarheid van het fietspad bij de inritten van bedrijven en onderzoek naar hoe fietsers veiliger kunnen fietsen langs het deel van de Niels Bohrweg waar geen fietspad ligt. De uitvoering van deze maatregelen financiert de gemeente uit de middelen van het actieplan verkeersveiligheid. Er zijn daarbij kansen voor een integrale aanpak omdat er in 2023 onderhoud aan het wegdek van de Niels Bohrweg nodig is. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid over de eerste helft van 2022.

Een goede bereikbaarheid van Lage Weide is belangrijk voor de regionale werkgelegenheid. De werkgevers Lage Weide en de Wetering-Haarrijn zetten zich via de bereikbaarheidsalliantie A2 in voor duurzame mobiliteit. De gemeente heeft in 2020 in samenwerking met GoedopWeg de Gebiedsaanpak Lage Weide-Wetering Haarrijn gestart. In deze aanpak werken GoedopWeg, gemeente Utrecht, provincie Utrecht, verschillende ondernemers en het parkmanagement Lage Weide samen om een vermindering van 5.000 auto’s in het woon-werkverkeer in 2025 te realiseren.  Er zijn daarom afspraken gemaakt om de kwaliteit van fietsroutes op Lage Weide te verbeteren. Zie voor meer informatie: www.a2alliantie.nl.

De gemeente verkent met provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheden voor subsidies voor deze maatregelen. Het ministerie van IenW maakt hierover binnen het programma Veilige, Slimme en Duurzame Mobiliteit regionale afspraken om na de coronaperiode thuiswerken, flexibel werken en duurzaam reizen vast te houden.