Verslag overleg over omgevingsvisie en Lage Weide

Regels voor de leefomgeving

In 2021 komt er één integrale Omgevingswet voor de fysieke leefomgeving: alles wat we om ons heen zien, horen en ruiken. Denk aan bodem, water, lucht, natuur en cultureel erfgoed. De wet bundelt regels voor projecten in de leefomgeving en maakt ze eenvoudiger. De Provincie Utrecht heeft alle relevante beschikbare informatie over de omgevingsvisie gepubliceerd op omgevingswet.provincie-utrecht.nl/.

Toon Verschuren, werkzaam bij de afdeling Economische Zaken van de Provincie Utrecht, praatte op 19 februari een select gezelschap van vastgoedeigenaren hierover bij, vooral op het gebied van zakelijk ruimtegebruik.

  • Inmiddels is er 3 miljoen m2 aan plannen voor kantoorruimte geschrapt, maar met name op de stationslocaties zie je wel grote ruimtebehoefte en wellicht ook daadwerkelijk mogelijkheden voor uitbreiding.
  • Detailhandel mag in principe niet worden uitgebreid, nieuwe (perifere) detailhandelslocaties liggen dan ook niet in de lijn der verwachting.
  • Met name op het gebied van bedrijventerreinen ging hij dieper op de materie in.

Herstructurering bedrijventerreinen

Op bedrijventerreinen zijn de centrale thema’s verduurzaming, herstructurering en circulaire economie. Voor nieuwe gebouwen gelden straks wel provinciale aanbevelingen m.b.t. duurzaamheid, maar de gemeente blijft vanuit haar rol als verstrekker van bouwvergunningen verantwoordelijk voor specifieke vergunningsregels hierover.

Voor Lage Weide ligt er volgens Verschuren vooral een herstructureringsopgave. Waarmee ook intensivering van ruimtegebruik moet worden gerealiseerd. Dit lijkt in tegenspraak met het recent vernieuwde bestemmingsplan, waar juist de regels voor hoogbouw, uitbreiding van bedrijfsruimten e.d. flink zijn aangescherpt. Bovendien wordt hiermee de mobiliteitsuitdaging vergroot, zo verwachten de ondernemers. Dus een aanpak waarbij ook beter openbaar vervoer enzovoorts worden meegenomen is daarvoor onontbeerlijk. De praktijk is dus bijzonder weerbarstig, zeker ook voor vastgoedeigenaren. Ze pleiten er daarom sterk voor, dat je niet eerst gaat intensiveren en daarna pas gaat nadenken hoe alle mensen en spullen van en naar Lage Weide moeten komen. Het één kan niet zonder het ander.

Jacco Zwerver werkt bij OMU en vertelde over de rol van de OMU bij herstructureringsopgaven. Lage Weide is een bijzonder terrein, dat vanwege haar omvang, diversiteit van ondernemingen en locatie niet eenvoudig te vergelijken is met andere bedrijventerreinen. De OMU beschikt wel over relevante vastgoedinformatie, waaronder een soort databank met per locatie relevante bedrijfsgegevens. Bovendien werkt de ontwikkelingsmaatschappij waar mogelijk mee aan transformatie van werklocaties, bijvoorbeeld door mee te financieren. Ook voor een rol als intermediair richting overheden staat Zwerver beschikbaar. Hij is aanspreekbaar via jzwerver@nvomu.nl.

Mobiliteit

De bereikbaarheid van Lage Weide is voor ondernemers hét  belangrijkste thema. Mobiliteit is een belangrijk aspect van de omgevingsvisie, maar uitgewerkte aanwijzingen voor specifieke bedrijventerreinen hoef je hierin niet te verwachten. Wel is er meer uitgewerkt in de gemeentelijke conceptvisie richting 2040 ‘Wiel met spaken’. De Provincie is natuurlijk wel verantwoordelijk voor de (verbreding van de) provinciale wegen en voor de OV-concessie.

Inspraak

Soms merken we een soort ‘anti-dozen’ sentimenten in de lokale politiek: Lage Weide heeft grote distributiecentra, maar de functie hiervan wordt niet altijd even goed op waarde geschat.

Suggestie vanuit de ondernemers is verder onder meer om aan de ontwikkeling van bedrijfslocaties ook (nieuwe en/of tijdelijke) woonruimte te koppelen voor werknemers.

Het is verstandig dat de ondernemers via Parkmanagement Lage Weide hun stem laten horen over de gewenste toekomst van Lage Weide en haar logistieke functie binnen de discussies over de omgevingsvisie (en de uitwerking daarvan). In ieder geval zal een formele reactie op de concept omgevingsvisie worden verstuurd.  In december 2019 hebben Gedeputeerde Staten een concept Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening vastgesteld en hierop zullen we op korte termijn schriftelijk reageren.