Ondernemen tijdens de coronacrisis

Fiscale maatregelen coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus kan financiële gevolgen hebben voor u als ondernemer. Eerder informeerde BDO over hoofdlijnen over enkele fiscale maatregelen die kunnen helpen om de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen: www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/fiscale-maatregelen-coronacrisis-voor-ondernemers-alg-crn-20. In dit perspectief treft u uitgebreidere informatie aan over deze maatregelen.

 

Uitstel van betaling

Bijzonder uitstel

De uitbraak van het coronavirus kan ervoor zorgen dat u tijdelijk en buiten uw invloed in liquiditeitsproblemen komt. Daarom is het mogelijk om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen voor de verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Hierdoor kan uitstel van betaling verkregen worden voor een langere periode dan gebruikelijk of zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid moet worden gesteld. Het is op dit moment niet zeker of deze specifieke uitstelregeling ook geldt voor de sociale zekerheidspremies. Wij gaan er vooralsnog van uit dat dit wel het geval is.

Om in aanmerking te komen voor dit bijzonder uitstel moet de ondernemer schriftelijk motiveren dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel door de Belastingdienst is ontvangen, zal de invordering van de belastingschulden worden stilgezet. De inhoudelijke beoordeling van het verzoek om uitstel vindt later plaats. De normale voorwaarden voor het verkrijgen van het bijzonder uitstel blijven van kracht. Dit houdt in dat de ondernemer aan de hand van een door een derde deskundige opgestelde verklaring aannemelijk moet maken dat:

 • het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen;
 • die betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn;
 • de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip zullen worden opgelost; en
 • sprake is van een levensvatbare onderneming.

Er bestaat nog onduidelijkheid over de wijze waarop de derde eis in de huidige crisis moet worden ingevuld. De deskundigenverklaring moet direct met het verzoek om uitstel worden meegestuurd. BDO kan de benodigde verklaring voor u opstellen indien u voldoet aan de voorwaarden.

De ontvanger kan bij het verlenen van dit uitstel nadere voorwaarden stellen, zoals het stellen van (beperkte) zekerheid.

 

Telefonische aanvraag om kort uitstel (maximaal 4 maanden)

U kunt telefonisch uitstel van betaling aanvragen voor 4 maanden vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft altijd op tijd aangifte gedaan;
 • U heeft niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen;
 • De totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000;
 • U heeft geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel heeft gekregen;
 • Het betreft geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020;
 • U kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag. Voor btw en loonheffingen kan dus pas uitstel van betaling worden aangevraagd na ontvangst van een naheffingsaanslag en niet voor de betaling op aangifte.

Let op! Als u gebruik maakt van deze regeling, kan daarna geen andere betalingsregeling meer worden getroffen voor dezelfde aanslag!

Betalingsregeling voor maximaal 12 maanden

Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor kort uitstel of als u een langere periode dan 4 maanden (maximaal 12 maanden) uitstel meent nodig te hebben, kan een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend. Dit formulier kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst. In dit geval is een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of een hypotheekrecht noodzakelijk.

Let op! Wellicht is het verstandiger om bijzonder uitstel aan te vragen. Dit is afhankelijk van uw specifieke situatie. Neem daarom contact op met uw BDO-adviseur.

Melding betalingsonmacht

Bestuurders van rechtspersonen kunnen aansprakelijk worden gesteld als hun onderneming de belastingen en premies niet kan betalen. Als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen en u dat niet tijdig meldt. Het gaat hierbij onder andere om:

 • de loonheffingen;
 • de omzetbelasting, en
 • de premies bedrijfspensioenfonds.

 

Als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen, is sprake van betalingsonmacht. Betalingsonmacht moet binnen 2 weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald schriftelijk worden gemeld. Betalingsonmacht voor loonheffingen en omzetbelasting meldt u schriftelijk bij de Belastingdienst. Betalingsonmacht voor bedrijfspensioenpremies meldt u bij het bedrijfspensioenfonds. U kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden of gebruik maken van het meldformulier dat op de site van de Belastingdienst kan worden gedownload.

 

Let op! Een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend. Ook het vragen om uitstel van betaling is geen melding betalingsonmacht! Twijfelt u? Neem dan contact op met uw adviseur.

 

Herziening voorlopige aanslag 2020

Als omzet wegvalt of extra afwaarderingen nodig zijn, kan een nieuwe voorlopige aanslag 2020 worden aangevraagd. Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting (eenmanszaak, vennootschap onder firma e.d.), dan gaat het over de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020. Indien u de onderneming drijft door middel van een rechtspersoon (zoals een BV, NV of coöperatie) of een daarmee gelijkgesteld lichaam, dan gaat het over de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020. De Belastingdienst stelt de nieuwe aanslag binnen enkele weken vast.

 

Geen verzuimboeten voor het niet (tijdig betalen)

De Belastingdienst zal de komende tijd geen verzuimboeten opleggen voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Opgelegde boeten kunnen worden verminderd. Het is (nog) niet exact duidelijk of deze maatregel geldt voor alle belastingen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat deze alleen geldt voor loonbelasting en omzetbelasting.

 

Inlenen personeel

Ook bij het inlenen van arbeidskrachten is in deze tijden extra alertheid geboden. Indien degene van wie wordt ingeleend de loonheffing niet betaalt, kunt u als inlener mogelijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Terugvragen BTW oninbare vorderingen

Het kan nuttig zijn te beoordelen of afnemers door de coronacrisis wellicht hun schulden niet meer (kunnen) betalen. Is dat het geval, dan kan ter zake voldane btw onder voorwaarden worden teruggevraagd.

 

Bijeenkomst of evenement geannuleerd. Btw terug?

Door de huidige situatie in Europa komen annuleringen helaas regelmatig voor. Mogelijk kunt u de financiële schade beperken door btw terug te vragen.

 

Overige maatregelen

Regeling werktijdverkorting

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk minder werk hebben voor hun werknemers vallen nu ook onder de regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen werkgevers voor hun werknemers een tijdelijke ww-uitkering voor de niet-gewerkte uren ontvangen. Zie ook: www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/werktijdverkorting-bij-buitengewone-omstandigheden

 

De gevolgen van het coronavirus voor werkgevers en werknemers

Wat betekent het coronavirus voor werkgevers en werknemers? Meer hierover lees je op:

www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/de-gevolgen-van-het-coronavirus-voor-werkgevers-en-werknemers.

 

Wilt u meer weten over deze maatregelen? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.