FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN

REACTIE TERMIJN IS VERSTREKEN

 

FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN
WERKSTICHTING LAGE WEIDE

De organisatie
Bedrijventerrein Lage Weide ligt aan de rand van Utrecht langs de A2 en is één van de oudste bedrijventerreinen van Nederland. Het terrein is uniek vanwege de ligging centraal in Nederland met een directe aansluiting op de A2 en een directe aansluiting op water en spoor. Daarnaast biedt de aanwezigheid van een binnenhaven met een rail- en een containerterminal extra mogelijkheden voor multimodaal en emissievrij goederenvervoer.

Lage Weide is 216 hectare groot en biedt werkgelegenheid aan circa 18.000 mensen. Sinds 2007 wordt flink geïnvesteerd in de kwaliteit van het terrein. Dit heeft bijgedragen aan een betere bereikbaarheid, veiligheid, functionaliteit en uitstraling. Op Lage Weide zijn ongeveer 800 bedrijven gevestigd. Men vindt hier een uiteenlopend scala van distributiecentra, bouwbedrijven, transportbedrijven, nutsbedrijven, sloopafvalverwerkingsbedrijven, bedrijvenverzamelgebouwen, ICT, het UW-bedrijf en steeds meer innovatieve start-ups met een focus op energietransitie en duurzaamheid. Lage Weide biedt veel praktische banen, vooral in de techniek, bouw en logistiek.

Lage Weide kent een actieve ondernemersvereniging ILW. Sinds de oprichting in 1966 komt ILW op voor de belangen van haar leden. In de zomer van 2018 heeft de ALV van ILW besloten tot de oprichting van de Werkstichting Lage Weide. Deze uitvoeringsorganisatie moet zorgen dat projecten en initiatieven in het gebied professioneel, effectief en efficiënt opgepakt worden. Met als doel een verhoging van het niveau van de werk- en bedrijfslocaties op Lage Weide ligt de focus op de volgende thema’s:
• Arbeidsmarkt: samenwerking onderwijs, groei stage- en werkervaringsplekken, arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten en zij-instromers.
• Bereikbaarheid: verbetering tunneldosering A2/fiets/OV bereikbaarheid, aanpak overlast parkeren, lobby;
• Collectiviteiten: o.a. Marketing & Branding van het gebied ter versterking karakter en aantrekkelijkheid;
• Ecosysteem- en Parkmanagement: stimuleren samenwerking, delen kennis en innovatie en fysieke aanpak stimuleren.
In december 2018 is de werkstichting Lage Weide van start gegaan met de komst van de directeur/bestuurder.

Structuur
Ondernemersvereniging ILW behartigt de belangen van haar leden en is trekkingsgerechtigde van het Ondernemersfonds Utrecht. ILW beslist over de besteding van de OfU-gelden. De werkstichting voert de projecten uit, is daarbij onafhankelijk en dient daarbij de belangen van alle bedrijven op Lage Weide. Naast OfU-gelden wordt de Werkstichting gefinancierd met andere subsidiegelden. Er zijn op dit moment geen andere inkomsten.

De Werkstichting Lage Weide kent naast de directeur/bestuurder een officemanager en een projectleider/communicatieadviseur. Er is een RvT die bestaat uit drie leden. Momenteel zijn alle leden van de RvT tevens bestuurslid van Industrievereniging Lage Weide zijn. Nu de opstartfase voorbij is, heeft de huidige voorzitter besloten om zich terug te trekken uit de RvT en is de RvT op zoek naar een onafhankelijke voorzitter.

De Raad van Toezicht vervult vier functies:
• een werkgeversfunctie: de RvT benoemt en ontslaat het bestuur, beoordeelt het functioneren van de Raad van Bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast;
• een toezichtfunctie: de RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Tevens is aan de RvT de goedkeuring opgedragen van belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten en directiereglement.
• een advies en klankbordfunctie: de RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval de directeur/bestuurder bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen.
• een ambassadeursrol: de RvT vervult zowel naar ILW en de bedrijven die geen lid zijn van ILW als naar externe partijen een ambassadeursrol door als belangenbehartiger voor Lage Weide op te treden.

Benodigde tijd
De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 2-4 uur per week. De RvT vergadert nu nog eenmaal per maand. Vanaf eind 2019 zal dat 4 tot 6 maal per jaar zijn. Daarnaast heeft de voorzitter een maandelijks overleg met de directeur/bestuurder, waarbij in ieder geval de financiën besproken worden. Tot slot is de voorzitter van de RvT beschikbaar voor representatieve gelegenheden en kan hij/zij tussen de vergaderingen waar nodig tijd vrijmaken om te sparren en overleggen met de directeur/bestuurder.

Profiel
Wij zoeken iemand die
• Beschikt over bestuurlijke ervaring;
• Affiniteit heeft met het bedrijfsleven in Utrecht en in het bijzonder Lage Weide;
• Een relevant netwerk in de regio Utrecht heeft bij bedrijfsleven en/of stakeholders zoals overheid en onderwijs;
• Ervaring met gesubsidieerde organisaties;
• Heeft een zakelijke instelling en een goed gevoel voor governance;
• Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen
• Het vermogen heeft om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Commissarissen te vervullen, zoals diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten;

Qua persoonlijkheid beschikt de voorzitter over de volgende eigenschappen:
• Toont een goede balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• No-nonsense mentaliteit;
• Integer en betrouwbaar;
• Onafhankelijk en verantwoordelijk;
• Scherp en beschikt over politieke sensitiviteit;

De benoeming geschiedt voor een periode van twee jaar. Herbenoeming kan ten hoogste tweemaal voor twee jaar geschieden.
De bezoldiging bedraagt €7.000,- tot € 10.000,- exclusief BTW per jaar.

Contactgegevens
Vragen of uw CV met motivatie kunt u mailen naar info@lageweide.nl. Reageren kan tot uiterlijk 8 november aanstaande.