Pilot invullen personeelsvraag Logistiek

Heeft u interesse in een pilot die erop gericht is te voorzien in uw personeelsbehoefte, op korte en lange termijn?

Om logistieke bedrijven in de regio Utrecht te helpen bij het invullen van hun soms nijpende personeelsvraag, willen diverse opleidingen en gemeenten hun krachten bundelen en integraal en innovatief te werk te gaan. Uw personeelsvraag zal het uitgangspunt van deze pilot zijn.

Als u interesse heeft in deelname aan deze pilot komen we graag bij u op gesprek om uw vraag ‘op te halen’ en met u van gedachten te wisselen over de invulling daarvan. Daarbij willen graag met u onderzoeken of ook jongeren op lagere opleidingsniveaus (zoals jongeren vanuit het praktijkonderwijs, mbo niveaus 1 en 2) waarde voor uw bedrijf kunnen creëren en wat daarvoor nodig is. Dit gesprek kost u zeg 1,5 uur en verplicht u verder tot niets.

Op basis van dit gesprek kunnen we u dan vervolgens een concreet aanbod doen, voor de korte en lange termijn. Vanuit de opleidingen en overheden zal gezocht worden naar kandidaten op verschillende niveaus die al op korte termijn aan de slag kunnen. Om ook richting de toekomst voor voldoende geschikt personeel niveaus te zorgen, zou het aanbod ook kunnen bestaan uit het gezamenlijk inrichten van een opleidingstraject.

Aspecten die in ons aanbod zonder meer aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld uw ontmoeting met jongeren die graag willen, de selectie van geschikte kandidaten, het bieden van adequate en voldoende begeleiding, de eventuele inzet van voorzieningen, etc. Indien van toegevoegde waarde kan het aanbod ook bestaan uit de (kosteloze) inzet van bedrijfsanalyses. Deze analyses zijn gericht op het analyseren van de werkzaamheden binnen uw bedrijf en wat dat vraagt aan competenties en niveau.

Wat wij u zonder meer toezeggen is dat de deelnemende partijen (opleidingen, gemeenten, UWV, SBB, Leerwerkloket, e.a.) gezamenlijk zullen optrekken, zich niet zullen verschuilen achter regels maar zullen denken in oplossingen en daarbij innovatief zullen zijn.

Hopend op een positieve reactie van uw kant,

Namens partijen verenigd in de SchoolWerkt-agenda: www.schoolwerkt.nl

Selle van der Woude
mail@sellevanderwoude.nl
06-11043535