Minder bussen in daluren op Lage Weide?
Laat van je horen!

Het vervoersbedrijf Q-buzz heeft een concept plan opgesteld voor het busvervoer in Utrecht. In dit plan beschrijft Q-buzz dat zij in de daluren minder bussen wil laten rijden naar Lage Weide.

Het betreft de lijnen 38 (Utrecht CS, Lage Weide, Maarssen) en 48 (Houten – Lage Weide – Maarssen). De bussen wil Q-buzz niet meer ieder kwartier, maar nog maar eens per half uur laten rijden tijdens de daluren. Een ongewenste verslechtering van de bereikbaarheid per bus.

Het concept plan is op dit moment nog open voor inspraak. We roepen leden van de ILW dan ook op hier gebruik van te maken. Q-buzz is verplicht om alle reacties mee te nemen in de besluitvorming. Je kunt tot 21 februari reageren op de plannen door te mailen naar dienstregelingutrecht@qbuzz.nl

De reactie die Jos Hollestelle (projectleider Lage Weide Duurzaam Mobiel) namens de ILW stuurt, staat hieronder.


 

Beste meneer Scholts,

Bij deze tekent de ILW (Industrievereniging Lage Weide) bezwaar aan tegen het concept vervoersplan 2016-2. Het concept vervoersplan zoals dat is opgesteld heeft grote gevolgen voor Lage Weide. Negatieve gevolgen. In deze mail zetten wij onze punten uiteen. Deze zijn zowel procedureel als inhoudelijk.

Onze reactie zullen we ook delen met Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en de bedrijven op Lage Weide.

Procedure

Als ILW zijn wij ontevreden over de procedure. De ILW is niet aangeschreven om inspraak te plegen. We moesten dit plan via media vernemen. We hadden echter willen zien dat wij actief betrokken waren in de planvorming. Dan hadden we constructief mee kunnen denken in plaats van reactief deze reactie te sturen. In de toekomst verzoeken we u dergelijke voorstellen af te stemmen met ons. Hiervoor maken wij zonder uitzondering tijd vrij. Wij zijn te bereiken via ons secretariaat: info@lageweide.nl

Inhoudelijk

  • We betreuren de reductie van frequentie tijdens de daluren van lijnen 38 en 48. Juist nu de leegstand op Lage Weide afneemt en hierdoor het aantal werknemers groeit, vinden wij het van groot belang dat de OV bereikbaarheid niet verslechtert. Op deze wijze zal het autogebruik toenemen. In plaats van het terugschroeven van de reductie in de dal uren, stellen we voor gezamenlijk met u te werken aan een verhoging van het OV-gebruik op Lage Weide. Dit past bij de ambities van de ILW op het gebied van duurzaamheid en bereikbaarheid. Hiervoor hebben we met U15 een project opgestart: Lage Weide Duurzaam Mobiel.
  • De bezettingsgraad van de lijnen 37 en 38 is in de spits hoog. Staan in een overvolle bus is eerder regel dan uitzondering. In het stuk schrijft u: “In Maarssen en het bedrijvengebied Lage Weide brengen we het aanbod beter in lijn met de vraag, om voldoende capaciteit te bieden, maar onnodig lege bussen te voorkomen”. U snijdt in de dal-frequentie, maar doet niets aan het verhogen van de capaciteit tijdens de spits. Dit staat niet alleen haaks op uw ambitie, maar ook op de onze: het verduurzamen van het vervoer van en naar Lage Weide. We verzoeken u dan ook om maatregelen te treffen om de capaciteit te verhogen.
  • Het voorstel om de route van lijn 38 via Leidsche Rijn Centrum te laten lopen is positief, mits dit niet leidt tot een (aanzienlijke) reistijdverhoging. Wat wordt de nieuwe reistijd? En loopt deze lijn dan in de toekomst dan ook via station Leidsche Rijn (dit zouden wij graag zien)
  • Wat verstaat u onder de spitstijden en daltijden (lijnen 38 en 48)? Deze zijn niet gespecificeerd in het concept vervoersplan. Zoals u schrijft is de bezetting inderdaad hoog in de ochtend en avond. Wij zien echter ook dat halverwege de dag een piek van werknemers (parttimers) die terug naar huis reizen.

We rekenen op een spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,

Jos Hollestelle (namens het bestuur van de ILW)

Projectleider Lage Weide Duurzaam Mobiel