ECLW maakt afspraken met gemeente over handhaving op energiebeleid

ECLW heeft met de gemeente Utrecht twee afspraken gemaakt over handhaving van de Wet milieubeheer op het gebied van energie.

  1. Er is afgesproken dat leden van ECLW tot het einde van 2017 geen bezoek krijgen van een inspecteur voor handhaving van de Wet milieubeheer op het gebied van energiebesparing. Wanneer een bedrijf lid wordt van ECLW verbindt het bedrijf zich ertoe om te voldoen, of te gaan voldoen aan de energiebesparingsverplichting van de Wet milieubeheer. Daarnaast zullen deze bedrijven ook gestimuleerd worden om duurzame maatregelen te nemen die verder gaan dan dit Wettelijke minimum (denk aan het plaatsen van zonnepanelen). De afspraak ‘geen handhaving’ heeft alleen betrekking op het onderdeel energiebesparing en geldt dus niet voor andere zaken die onder Wet milieubeheer vallen zoals geluidsoverlast of afvalstoffen (of vanuit bouw- of horecawetgeving verplicht is).
  2. Verder heeft ECLW afspraken gemaakt over handhaving op Europese Energie Efficiëntie richtlijn (EED). Deze richtlijn schrijft onder andere voor dat grote bedrijven[1] iedere vier jaar een energieaudit moeten uitvoeren met het doel gegevens te verzamelen over het energiegebruik van bedrijven en mogelijkheden voor kosteneffectieve besparingen in kaart te brengen. De richtlijn schrijft verder voor dat bij bedrijven bij nieuwbouw of renovatie een kostenbatenanalyse moeten uitvoeren naar de haalbaarheid van energie-efficiënte verwarming en koeling. Alle bedrijven in Nederland, dus inclusief de ongeveer 70 EED-plichtige bedrijven op Lage Weide moeten voor het einde van dit jaar een energie-audit rapportage hebben ingediend bij de gemeente. Met de gemeente is afgesproken dat deze bedrijven op Lage Weide inclusief eventuele nevenvestigingen op andere locaties binnen de gemeente Utrecht uitstel krijgen voor het indienen van een energie-audit tot 1 juli 2017. Dit uitstel levert de bedrijven meer ruimte voor een goede uitvoering van de audits en het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering van haalbare maatregelen.

ECLW zal EED-plichtige bedrijven op Lage Weide in contact te brengen met adviseurs die energieaudits kunnen uitvoeren, hen ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak te maken om energie te besparen en dit plan ook daadwerkelijk uit te voeren.

Bovenstaande afspraken zijn gemaakt in het kader van het convenant dat de Industrievereniging Lage Weide heeft met de gemeente Utrecht. Hierin staat vastgelegd dat ILW zich inzet om een CO2 –reductie van 30% op Lage Weide te realiseren. De gemeente heeft vertrouwen in de ECLW-formule en hoopt dat alle bedrijven op Lage Weide zich zullen aansluiten bij het energiecollectief.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over ECLW en de EED op onze site: www.eclw.nl. Hier vindt u ook de menukaart van ECLW waarin onze werkwijze en ons aanbod beschreven staat.

[1] Bedrijven met minimaal 250 werknemers of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal dat hoger is dan 43 miljoen.